ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI Eaglewings, s.r.o. – divízia Royal Gastro

Účel

 • Etický kódex predstavuje súhrn etických a morálnych princípov a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca a spolupracovníka spoločnosti Eaglewings sro – divízia Royal Gastro. Nerešpektovanie kódexu zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 • Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, voči spoločnosti samotnej i vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa Eagleiwings sro – divízia Royal Gastro stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
 • Cieľom Etického kódexu je tiež budovať pozitívny vzťah zamestnancov k značke Royal Gastro
 • Eaglewings sro – divízia Royal Gastro vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákony, nariadenia a vyhlášky platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • Eaglewings sro – divízia Royal Gastro sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

Vystupovanie voči zamestnancom

 • Spoločnosť  dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v pracovnoprávnej oblasti.
 • spoločnosť si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
 • Spoločnosť sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
 • Spoločnosť dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
 • Spoločnosť dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca vyžaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, spoluzamestnancov alebo zákazníkov.
 • Spoločnosť považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo 12 hodín pred nástupom do práce.
 • Spoločnosť sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.
 • Spoločnosť garantuje, že nikto nebude diskriminovaný, ak informuje vedenie o nemorálnych alebo nelegálnych aktivitách, ktoré by sa vyskytli v spoločnosti.

Vystupovanie voči zákazníkom

 • Eaglewings sro – divízia Royal Gastro  je zákaznícky orientovaná spoločnosť a snaží sa urobiť všetko pre to, aby bol zákazník s jej službami, dodávkami a servisom spokojný.
 • Usiluje sa o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov a preto musia byť jej služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.
 • Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi eticky, profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
 • Ak nie je možné splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
 • V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

Vystupovanie voči obchodným partnerom

 • Eaglewings sro – divízia Royal Gastro  dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 • Spoločnosť poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 • Spoločnosť zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 • Spoločnosť sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

Vystupovanie voči konkurencii

Eaglewings sro – divízia Royal Gastro považuje konkurenčné firmy za rovnocenných profesionálnych partnerov a hospodársku súťaž za prirodzenú súčasť podnikania.
Rešpektuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. Na domácom a zahraničnom trhu sa zásadne presadzuje iba vysokou kvalitou svojich produktov a služieb. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

Zásady konania zamestnancov

 1. Všeobecné zásady
 • Každý zamestnanec Eaglewings sro – divízia Royal Gastro sa pri výkone svojho povolania správa čestne, riadi sa platnými zákonmi a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami.
 • Každý zamestnanec je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
 • Každý zamestnanec musí byť lojálny voči spoločnosti, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, jej zákazníkov, obchodných partnerov a svojich spoluzamestnancov.
 1. Etika komunikácie a vzájomné vzťahy zamestnancov
 • Každý zamestnanec pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
 • Každý zamestnanec komunikuje so spoluzamestnancami, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
 • Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
 • Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
 • Zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi. Ak predsa vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a zamestnanec ho nevie sám vyriešiť, ihneď požiada o pomoc pri jeho riešení jeho nadriadeného.
 • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
 • Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
 • Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu, pomáhajú spolupracovníkom a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
 • Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto konflikty riešili vo vnútri spoločnosti.
 1. Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií
 • Na verejnosti poskytuje zamestnanec o spoločnosti Eaglewings sro – divízia Royal Gastro  len také informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo sú určené na zverejnenie. Nie je dovolené bez výslovného súhlasu vedenia zverejňovať žiadne neverejné informácie, najmä informácie označené ako interné, dôverné alebo tajné.
 • Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno spoločnosti, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.
 • Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.
 • Ak sa zamestnanec angažuje v niektorej politickej strane alebo hnutí, robí tak ako súkromná osoba, a nie ako zamestnanec spoločnosti. Vykonávať súkromné politické aktivity v priestoroch spoločnosti alebo v pracovnom čase alebo v jej mene je neprípustné.
 1. Konflikt záujmov, zneužitie informácií a postavenia
 • Konflikt záujmov vzniká vtedy, ak sa súkromný záujem zamestnanca dostane do rozporu s jeho pracovnými povinnosťami, záujmom spoločnosti alebo jej obchodných partnerov. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné vzťahy.
 • Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
 • Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému.
 • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú spoločnosťou Eagliwings sro – divízia Royal Gastro zverejňované.
 • Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.
 1. Úplatky a dary
 • Zamestnanec  Eaglewings sro – divízia Royal Gastro nesmie poskytovať ani prijímať úplatky.
 • Zamestnanec  sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami Eaglewings sro – divízia Royal gastro alebo jej zákazníkov.
 • Zamestnanec nesmie prijať ani dar či inú výhodu od osôb, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti alebo sa usilujú o to, aby sa nimi stali a ktoré by zamestnanca zaväzovali.
 • Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 20 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
 • Ak poskytnutie daru priamo súvisí s nákupom tovaru alebo služby, patrí takýto dar bez ohľadu na jeho hodnotu a povahu spoločnosti a zamestnanec je povinný oznámiť ho nadriadenému a odovzdať spoločnosti.
 • Obchodné obedy alebo večere, outdoorové akcie a iné podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu zamestnanca a významu prejednávanej veci, musí byť vopred schválené nadriadeným pracovníkom a účasť na nich nesmie zamestnanca zaväzovať alebo motivovať k rozhodnutiu alebo inému konaniu v prospech darcu.
 • Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.
 1. Využívanie majetku Eaglewings sro – divízia Royal Gastro
 • Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok spoločnosti. Majetok predstavujú zariadenia, stroje, prístroje, inventár, tovar, zásoby a pod., ale aj know-how, neverejné obchodné, ekonomické a technické informácie, licencie, práva a iné informácie.
 • Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
 • Zamestnanci nepoužívajú majetok spoločnosti na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku musia dodržiavať interné predpisy.
 • Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
 • V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku spoločnosti (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitia vo vlastný prospech, straty a poškodenia hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže spoločnosť vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla.
 • Zamestnanec nesmie zneužiť majetok spoločnosti k vlastnému obohateniu, napríklad prisvojením si peňažnej sumy alebo jej časti za tovar alebo službu a jej neodvedením do pokladne spoločnosti.

 

Za zamestnanca sa pre účely tohto dokumentu považujú aj členovia vedenia spoločnosti a obchodní zástupcovia, ktorí pre spoločnosť nepracujú na základe pracovnej zmluvy a tiež externí pracovníci Eaglewings sro  .